Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници
Финален документ за анализа на пазар 2 – Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници