Select Page

Јавна расправа по Правилник за регулирање на малопродажни цени

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за регулирање на малопродажни цени“  20120417_Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени (56.4 kB 2012-04-17)  20120417_Прилог 1 – Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни...

Јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на елек.ком.мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по  “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за  техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска...

Јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на елек.ком.мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по  “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за  техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска...

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација “  20120221_Измена на Правилник за доделување на броеви.docx (50.93 kB 2012-02-21 17:50:02) Се...

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација “  20120221_Измена на Правилник за доделување на броеви.docx (50.93 kB 2012-02-21 17:50:02) Се...

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за  пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски...