Select Page

Правилник за содржината и информациите што треба да бидат oбјавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги

Правилник за содржината и информациите што треба да бидат oбјавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги Коментари и одговори на коментари на Македонски Телеком АД – Скопје Коментари и одговори на коментари од ОНЕ.ВИП...

Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски комуникации

Правилник за уредување на условите, начинот и постапката за давање под закуп на слободен деловен простор по пат на јавно наддавање, кој е во сопственост на Агенцијата за електронски...