Select Page

Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување

Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување Поврзани тагови: анализа на...

Правилник за вид и содржина на подат. и информациите за општи услови во однос на пристап и користењето на ј.к.услуги кои ги објавуваат операторите и за вид и содржина на податоците што ги објавува АЕК

Се информираат сите заинтересирани страни дека Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што...