Select Page

Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства

Additional information:

Датум на донесување на актот: 17/03/2015
Службен весник: 42/2015
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации