Select Page

План за намена на радиофреквенциските опсези во РМ

План за намена на радиофреквенциските опсези Коментари и одговори на коментарите по нацрт планот за намена на радиофреквенциските опсези Поврзани тагови: план за намена, радиофреквенциски опсези, рф спектар, рф спектар одобренија издавање, рф спектар одобренија...

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции Коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции Поврзани тагови: правилник, рф...

Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Коментари и одговори на коментари за Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви...

Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот Коментари и одговори на коментари за Правилникот за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на...