Select Page

Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга
Коментари и одговор на коментарите добиени од заинтересираните страни на јавната расправа по Предлог-Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга и Анализата на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 18/10/2010
Службен весник: 139-10
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: правилник телекомуникации телекомуникации универзална услуга универзална услуга