Select Page

Список на радиофреквенции од опсегот 87,5-108 MHz за звучна радиодифузија

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 09/10/2013
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: звучна радиодифузија локално покривање радиофреквенции рф спектар одобренија недоделени