Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквении и Прилог: Табела на радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение.Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 04/01/2014
Крај на јавна расправа: 03/02/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје

или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: biljana.ilieva@aec.mk и radka.sekutkovska@aec.mk


Поврзани вести:

More posts: без одобрение јавна расправа нацрт текст правилник радиофреквенции