Select Page

Фиксна служба е радиокомуникациска служба помеѓу определени фиксни точки.

Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба се поднесува до Агенцијата во пишана форма согласно Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф.
За издавање на одобрение за користење на радиофреквенции за фиксна служба, се доставуваат следните документи:

пополнет образец  Барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба според Упатство за пополнување на образецот на барањето за издавање на одобрение за користење на рф;
техничко решение согласно член 3 од Правилникот.
доказ за извршена уплата на административна такса (копија од уплатница) согласно Упатство за уплата на административни такси и
копија од решение од Централен регистер на РМ

За користење на радиофреквенции за фиксна служба се плаќа годишен надоместок според  Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.