Select Page

Почитувани,

Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на „Нацрт извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ“ да ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавната расправа. Имено, на состанокот одржан на ден 14.10.2011 година Агенцијата за електронски комуникации ги информираше заинтересираните страни дека отпочнува со процесот на развој и имплементација Bottom-Up LRIC модел за пресметување на цени за битстрим услуги понудени од оператори со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар. Развојот на моделот се одвиваше во соработка со Дилоит-Хрватска врз основа на договор за консултантски услуги.

icon 20120727_Нацрт извештај за резултатите од моделирање на Bottom-Up Lric за Битстрим услуга во РМ (1 MB 2012-07-27)

icon 20120727_Draft Modelling Results Report for a Bottom-Up Lric Bitstream service in Macedonia (973 kB 2012-07-27)


Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 26.08.2012 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

mirjana.bolinovska@aec.mk

sinisa.apostoloski@aec.mk