Select Page

Agency for Electronic Communications published the letter of intent to conduct a public tender procedure with public bidding for issuing authorisations for use of radio frequencies

Letter of intent on conducting a public tender procedure with public bidding

Резулати од јавната расправа и став по однос на истите од објавената Намера за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање

Одлука за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање (5G)

Oдговори на поставени прашања во врска со тендерската документација по јавен тендер со јавно наддавање

Измена и дополна на тендерска документација по јавен тендер со јавно наддавање



Additional information:

Start of the public debate: 01/06/2021
End of the public debate: 05/07/2021
Address for submitting comments and opinions: Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mk