Select Page

Агенцијата за електронски комуникации објавува Намера за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање за издавање на одобренија за користење на радиофреквенции

Намера за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање

Резулати од јавната расправа и став по однос на истите од објавената Намера за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање

Одлука за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок и начинот на неговото плаќање (5G)

Oдговори на поставени прашања во врска со тендерската документација по јавен тендер со јавно наддавање

Измена и дополна на тендерска документација по јавен тендер со јавно наддавањеДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 01/06/2021
Крај на јавна расправа: 05/07/2021
Адреса за достава на коментари и мислења: Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mk