Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација”.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 29.11.2012 на следната адреса:


Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии

Additional information:

Start of the public debate: 29/10/2012
End of the public debate: 29/11/2012
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

и во електронски облик на следниве емаил адреси: igor.angelovski@aec.mk , dafina.paunovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: доделување на броеви и серии на броеви јавна расправа нумерација телекомуникации форма и содржина на барање