Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација”.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 29.11.2012 на следната адреса:


Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 29/10/2012
Крај на јавна расправа: 29/11/2012
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

и во електронски облик на следниве емаил адреси: igor.angelovski@aec.mk , dafina.paunovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: доделување на броеви и серии на броеви јавна расправа нумерација телекомуникации форма и содржина на барање