Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог Правилник  за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги  кои се обезбедуваат преку јавна радиокомуникациска мрежа.

Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавна расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 12.07.2023 до 13.08.2023 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје,

или по електронски пат на следниве адреси:

jonce.grozdanoski@aec.mk

aleksandar.grambozov@aec.mk.

Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се обезбедуваат преку јавна радиокомуникациска мрежа

Одговори на коментарите по јавната расправа за Правилникот за мерење на параметрите за квалитетAdditional information:

Start of the public debate: 12/07/2023
End of the public debate: 13/08/2023
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје или по електронски пат на горенаведените адреси.