Select Page
Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, отвора јавна расправа по:

·          Предлог Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и/или давање на јавни комуникациски услуги,

·         Прилог 1-Предлог Извештај за вкупни годишни приходи (составен дел на Упатството),

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа до 13.03.2017 год. до крај на работно време на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје.

или по електронски пат на следниве адреси за е-пошта:
kristina.bozinovska@aec.mkpetar.tasev@aec.mk

Предлог Упатство за доставување на Извештај за вкупен годишен приход
Прилог 1 Предлог извештај за вкупен годишен приход

Additional information:

Start of the public debate: 13/02/2017
End of the public debate: 13/03/2017
Address for submitting comments and opinions:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: kristina.bozinovska@aec.mk, petar.tasev@aec.mk