Select Page

Стапете во контакт со Секторот за телекомуникации !

 • Игор Бојаџиев
  Раководител на Сектор за телекомуникации
  igor.bojadjiev@aec.mk, тел. 3 091 250, моб. 075 442 681

 • Боро Тодоровски
  Раководител на одделение за телекомуникациска инфраструктура
  boro.todorovski@aec.mk; моб. 075 47 51 46

 • Југослав Србиновски
  Стручен соработник за телекомуникациска инфраструктура
  jugoslav.srbinovski@aec.mk; моб. 071 34 66 45

 • М-р Јане Јакимовски
  Раководител на одделение за електронски комуникациски мрежи и/или услуги
  jane.jakimovski@aec.mk; тел. 3 289 201 моб. 070 35 99 16

 • Асип Таири
  Самостоен референт за нумерација и нотификација
  asip.tairi@aec.mk, тел. 3 289 213, моб. 071 36 88 43

тел: +389 2 3289 200

факс: +389 2 3224 611