Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт извештај за развој на модел за тестови за економска репликабилност и пресметка на WACC и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга. Јавната расправа ќе трае 30 дена. Ги повикуваме сите заинтересирани страни да достават свои мислења и коментари по објавениот предмет на јавна расправа.

Лице за контакт: Кристина Божиновска
e-mail: kristina.bozinovska@aec.mk
Советување за тестот за економска репликабилност и поврзани WACC пресметки за NGA-базирани понуди
Consultation on the economic replicability test and associated WACC calculation for NGA-based offers
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга
Прилог 4 на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услугаAdditional information:

Start of the public debate: 28/12/2018
End of the public debate: 27/01/2019
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: kristina.bozinovska@aec.mk