Select Page

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува “Финален  документ за резултатите од моделирање на Bottom-Up LRIC за битстрим услуги во Република Македонија”, со вклучени мислења од заинтересираните страни.

 


Final_Modelling_Results_Report_for_a_Bottom-Up_Lric_Bitstream_service_in_Macedonia
Финален документ -Bottom-Up_Lric модел за Битстрим услуги во РМ

Additional information:

Датум на донесување на актот: 25/10/2012
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: bottomup BU LRIC битстрим услуги LRIC анализа на пазар битстрим финален документ