Select Page


Одлука за изменување на одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулацијаAdditional information:

Датум на донесување на актот: 23/03/2018
Службен весник: 58/2018
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: Релевантни пазари