Select Page

Правилник за единствениот европски број за итни повици Е-112

Additional information:

Датум на донесување на актот: 22/09/2015
Службен весник: 184/2015
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: телекомуникации