Select Page

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви

Additional information:

Датум на донесување на актот: 10/12/2013
Службен весник: 185-13
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: изменување правилник преносливост телекомуникации преносливост на броеви