Select Page

Правилник за начинот и постапката за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии

Additional information:

Датум на донесување на актот: 04/09/2008
Службен весник: 112-08
Важечки пропис: 1