Select Page

Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуги
Коментари_Македонски Телеком
Коментари ОНЕ

Additional information:

Датум на донесување на актот: 26/10/2012
Службен весник: 132-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: битстрим обезбедување правилник препордажба пристап