Select Page

Правилник за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви

Additional information:

Датум на донесување на актот: 04/02/2014
Службен весник: 32-14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: броеви и серии на броеви годишен надоместок правилник телекомуникации нумерација