Select Page

Упатство за доставување на ГИС податоците за потребите на електронскиот регистар

Additional information:

Датум на донесување на актот: 09/02/2012
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: јавни електронски комуникациски мрежи регистар упатство ФИС податоци