Select Page

Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации

Additional information:

Датум на донесување на актот: 24/01/2012
Службен весник: 13-12
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дополна закон закон за електронските комуникации ЗЕК измена