Select Page

Одговор на коментари од јавна расправа по Правилникот за параметри за квалитетотна јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации
Правилник за параметри за квалитетотна јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 10/12/2014
Службен весник: 185/14
Важечки пропис: 1