Select Page

Агенцијата за електронски комуникации на ден 16.10.2020 година започна со кампања за мерење на параметри за квалитет на бежични електронски комуникацискии мрежи согласно Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радиокомуникациска мрежа(Сл. Весник на РМ број 35/2019 и 178/2020) за операторите А1 Македонија и Македонски Телеком, извештаите се објавени на следниот линк:

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги за 2020 година