Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за Четвртата анализа за локален пристап и Петтата анализа за централен пристап на фиксна локација и одговорот на коментарите кои што пристигнаа по истата.

Финален документ за Четвртата анализа за локален пристап и Петтата анализа за централен пристап на фиксна локација

Одговор на коментари доставени од Македонски Телеком за анализа на пазарите за локален и централен пристап обезбеден на фиксна локација

Одговор на коментари доставени од страна на А1 Македонија по Нацрт текстот за анализа на пазарите за локален и централен пристап обезбеден на фиксна локација

Одговор на коментари доставени од Неотел по Нацрт текстот за анализата на пазарите за локален и централен пристап обезбеден на фиксна локација