Select Page

Јавен состанок за Предлог Правилник за единствениот европски број за итни повици 112. Понеделник 22.12.2014г од 11.00с.
Се повикуваат сите заинтересирани страни доколку имаат можност, да присуствуваат на Јавниот состанок.
Со почит
Сектор за телекомуникации
Контакт:
Петар Иваноски
070/383809
Борис Арсов
070/383819Почеток во: 11:00
Тема на состанок : Јавен состанок за Предлог Правилник за единствениот европски број за итни повици 112
Датум на одржување : 22/12/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија