Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт методологијата за анализа на релевантни пазари. Јавната расправа ќе трае до 24.08.2014 год. Контакт лица: biljana.tosevska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk. Се повикуваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој документ.


Нацрт методологијата за анализа на релевантни пазари

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 25/07/2014
Крај на јавна расправа: 24/08/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: biljana.tosevska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk