Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по:

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ, ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ПРИЛОЖУВААТ КОН БАРАЊЕТО КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА БРОЕВИ И СЕРИИ НА БРОЕВИ ОД ПЛАНОТ ЗА НУМЕРАЦИЈА

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 15.07.2020 година на следната адреса:Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: boro.todorovski@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 16/06/2020
Крај на јавна расправа: 15/07/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје