Select Page
Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог ПРАВИЛНИК  ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 29.07.2014 до 29.08.2014 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Сектор за радиокомуникации
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје


или на e-mail адресите:
jonce.grozdanoski@aec.mk
radka.sekutkovska@aec.mk
Предлог ПРАВИЛНИК ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 29/07/2014
Крај на јавна расправа: 29/08/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:jonce.grozdanoski@aec.mk и radka.sekutkovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: без одобрение правилник радиофреквенции