Select Page

Агенцијата ги објавува на јавна расправа Предлог Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ и прилог 1 кон упатството. Јавната расправа е во период од 30 денови, почнувајќи од денот на објавување и ќе трае до 21 октомври 2014 г. Контакт лице kristina.bozinovska@aec.mk и marjan.pejovski@aec.mk.

Со почит, Агенција за електронски комуникации
Предлог Упатство за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ
Прилог 1 кон УпатствотоДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 22/09/2014
Крај на јавна расправа: 21/10/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk