Select Page

Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното издавање и одземање

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластено лице за вршење на надзор и начинот на нејзиното...

Правилник за формата и задолжителните елементи на записникот од извршениот надзор

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за формата и задолжителните елементи на записникот од извршениот надзор“. Се повикуваат сите заинтересирани...

Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за содржината и формата на жигот за запечатување“. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават...

Предлог измени и дополнувања на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Измените и дополнувањата на Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и...

Jавна расправа по Нацрт извештајот за проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт извештајот за проект МАДРИД – “дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и...

Јавна расправа по Измена и дополнување на Правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за изменување и дополнување на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски...