Select Page

Jавна расправа по Нацрт извештајот за проект МАДРИД

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Нацрт извештајот за проект МАДРИД – “дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и...

Јавна расправа по Измена и дополнување на Правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за изменување и дополнување на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски...

Јавна расправа по Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 82 став (6) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по “Нацрт документ за анализа на Пазар 2–јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и...

Јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде...

Јавна расправа по Одлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014 и 188/2014), отвора јавна расправа по „ПОдлука за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи“. Се...

Јавна расправа по Правилник за начинот на спроведување на посредувањето во Агенцијата за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за начинот на спроведување на посредувањето во Агенцијата за електронски комуникации“. Се повикуваат сите...