Select Page

Jавна расправа по предлог за Јавна расправа по Измена и дополнување на Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Измена и дополнување на Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга.Јавната расправа ќе трае до 12.02.2016 година до крај на работното време. Се покануваат сите...

Jавна расправа по предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе трае до 19.12.2015 година до крај на работното време....

Јавна расправа по Предлог обрасци за квартални извештаи и Предлог упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивно објавување.

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, отвора јавна расправа по: Предлог Обрасци за квартални извештаи, Предлог Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивно објавување, Прилог...

Јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации започнува јавна расправа по Нацрт Документот за анализа на малопродажен пазар за минимален пакет на изнајмени линии. Јавната расправа ќе трае заклучно со 06.11.2015 год до крај на работно време. Се повикуваат сите...

Објава на Предлог Годишна програма за работа на АЕК за 2016

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната...

Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски комуникации“. Се повикуваат сите...