Select Page

Јавната расправа за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи

Почитувани, Ве повикуваме на состанок по јавната расправа за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи, на ден 07.11.2013 год во 14.00 часот во просториите на новата зграда на Агенцијата за електронски комуникации сала за состаноци на 4 кат – Сектор за...

Јавна расправа по Нацрт текст на Измени и дополни на Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации  отвара јавна расправа по Нацрт текст на Измени и дополни на Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија.  Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по јавната...

Јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 105 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013), отвара јавна расправа по „Правилник за изменување и дополнување на...

Јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 105 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013), отвара јавна расправа по „Правилник за изменување и дополнување на...

Предлог на Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2014 година

Врз основа на член 105 од Законот за електронските комуникации  (Сл. Весник на Република Македонија бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012 , 123/12 и 23/2013) во кој во став 1 стои дека: „Агенцијата пред да донесе или измени одлуки или други...

Покана за јавна расправа за определување на цена за завршување на SMS во јавна мобилна комуникациска мрежа во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа за определување на цена за завршување на SMS во јавна мобилна комуникациска мрежа во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот нацрт текст....