Select Page

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за  пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски...

Јавна расправа по ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија“  20120221_Измена на план за нумерација.docx (52.5 kB 2012-02-21) Се повикуваат...

Јавна расправа по ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија“  20120221_Измена на план за нумерација.docx (52.5 kB 2012-02-21) Се повикуваат...

Јавна расправа по однос на нацрт верзијата на Стратегијата за работа на АЕК за периодот 2012-2016 година

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по однос на нацрт верзијата на Стратегијата за работа на АЕК за периодот 2012-2016 година.Јавната презентација на Стратегијата ќе биде одржана на 15.02.2012 година. Информациите за местото и точното време за...

Одговори на коментари и забелешки по отворената јавна расправа за Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за Анализа на пазар

Во врска со отворената јавна расправа по Предлог-Упатството за изменување на Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар во прилог се дадени одоговори на доставените коментари и мислења по објавениот предмет на јавна расправа и...

Одговори на коментари и забелешки по отворената јавна расправа за Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за Анализа на пазар

Во врска со отворената јавна расправа по Предлог-Упатството за изменување на Упатството за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар во прилог се дадени одоговори на доставените коментари и мислења по објавениот предмет на јавна расправа и...