Select Page

Состанок по јавна расправа по “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуди за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување “

Агенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во...

Состанок по јавна расправа по Предлог “ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување “

Агенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Предлог “ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во...

Состанок по јавна расправа по Предлог “ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување “

Агенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Предлог “ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во...

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по Правилник за надзор на пазар, Упатство и Извештај за вкупен годишен приход

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по “Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и „Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен...

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по Правилник за надзор на пазар, Упатство и Извештај за вкупен годишен приход

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по “Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и „Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен...

Јавна расправа по Одлука за дополнување на одлуката за релевантни пазари

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Одлука за дополнување на Одлуката за релевантни пазари.  20110303_Одлука за дополнување на одлука за релевантни пазари (122.76 kB) Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и...