Select Page

Јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната   документација и потврдата за регистрација.  20110302_Правилник за изменување и дополнување на...

Јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната   документација и потврдата за регистрација.  20110302_Правилник за изменување и дополнување на...

Јавна расправа по Правилникот за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПРАВИЛНИК за за преносливост на броеви “Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења, забелешки и статистички податоци за јавната расправа што ќе биде отворена до 30.03.2011 на...

Јавна расправа по Правилникот за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПРАВИЛНИК за за преносливост на броеви “Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења, забелешки и статистички податоци за јавната расправа што ќе биде отворена до 30.03.2011 на...

Состанок по јавна расправа по Правилник за надзор на пазар, Упатство и Извештај за вкупен годишен приход

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и...

Состанок по јавна расправа по Правилник за надзор на пазар, Упатство и Извештај за вкупен годишен приход

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и...