Select Page

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по Правилник за надзор на пазар, Упатство и Извештај за вкупен годишен приход

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по “Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и „Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен...

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по Правилник за надзор на пазар, Упатство и Извештај за вкупен годишен приход

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по “Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и „Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен...

Јавна расправа по Одлука за дополнување на одлуката за релевантни пазари

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Одлука за дополнување на Одлуката за релевантни пазари.  20110303_Одлука за дополнување на одлука за релевантни пазари (122.76 kB) Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и...

Јавна расправа по Одлука за дополнување на одлуката за релевантни пазари

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Одлука за дополнување на Одлуката за релевантни пазари.  20110303_Одлука за дополнување на одлука за релевантни пазари (122.76 kB) Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и...

Јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната   документација и потврдата за регистрација.  20110302_Правилник за изменување и дополнување на...

Јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната   документација и потврдата за регистрација.  20110302_Правилник за изменување и дополнување на...