Select Page

Одговор на коментари и забелешки од Јавната расправа по “Правилник за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации“ и „Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги“

icon 20110314_Одговор на коментари и забелешки доставени од страна на Македонски Tелеком (998.4 kB)

icon 20110314_Одговор на коментари и забелешки доставени од страна на Т-Мобиле Македонија (767.63 kB)

icon 20110314_Одговор на коментари и забелешки доставени од страна на ОНЕ Оператор (902.2 kB)

icon 20110314_Одговор на коментари и забелешки доставени од страна на ВИП Оператор (669.16 kB)