Select Page

Одговор на доставените коментари на операторите по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство”

Одговор на доставените коментари на операторите по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап и начинот на доставување на сметководствена документација“ објавен на јавна расправа на веб...

Одговор на доставените коментари на операторите по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство”

Одговор на доставените коментари на операторите по Предлог „Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап и начинот на доставување на сметководствена документација“ објавен на јавна расправа на веб...

Заклучоци од јавната расправа за Правилниците за изменување и дополнување на Правилниците за RIO и RUO

Заклучоци по однос јавната расправа за Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување и Правилникот за изменување и...

Заклучоци од јавната расправа за Правилниците за изменување и дополнување на Правилниците за RIO и RUO

Заклучоци по однос јавната расправа за Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување и Правилникот за изменување и...

Состанок по јавна расправа по нацрт документот на Правилник за преносливост на броеви

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документот за “ПРАВИЛНИК за преносливост на броеви “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на...

Состанок по јавна расправа по нацрт документот на Правилник за преносливост на броеви

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документот за “ПРАВИЛНИК за преносливост на броеви “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на...