Select Page

Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација

Additional information:

Датум на донесување на актот: 24/02/2011
Службен весник: 25-11
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: барање одобрение праволник радиофреквенции рф спектар одобренија издавање