Select Page
Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува годишниот извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија за 2013 год. со корекции од технички карактер. Во извештајот се дадени и споредбени бројки и индикатори со претходната година.
Годишен извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за 2013 година