Select Page

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2013 година
Report on the development of the electronic communications market in the fourth quarter of 2013