Select Page

Извештај од прва мерна кампања на работната група за изготвување на „LTE – насоки за воведување и компатибилност со DVB-T и GSM900“


Поврзани вести:

More posts: извештај