Select Page

Информации за состојбата на пазарот за елктронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2018 година