Select Page

Корекцијата е направена во пазарниот удел од Графиконот бр.27

Корегиран извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2022 година